සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


ඉංග්‍රීසි / ගණිතය / විද්‍යාව පන්ති

Nehara (ස්ත්‍රී) - Bachelors in Education, Post graduate in Strategic Management and Leadership, (Masters) IMBA (UK)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි / ගණිතය / විද්‍යාව පන්ති

TOP AD


ඉන්ග්‍රීසි කථන හා භාෂා පන්ති

S. Mallawaarachchi (ස්ත්‍රී) - M.B.A.(UK), Dip in HRM(IHRA), Adv Dip in English (Colombo), Reading for BA in English and English language teaching


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉන්ග්‍රීසි කථන හා භාෂා පන්ති
ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණය සහ කථනය / ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය ශ්‍රේණිය 10/11 දේශීය විෂය නිර්දේශය

Nisha Gunawardana (ස්ත්‍රී) - Well qualified teacher with over 10 years experience in teaching/lecturing at leading international schools / private campuses


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණය සහ කථනය / ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය ශ්‍රේණිය 10/11 දේශීය විෂය නිර්දේශය
ශ්‍රේණිය 6 - 11 ඉංග්‍රීසි - ඉංග්‍රීසි කථනය

Thusitha Udayanga (පුරුෂ) - Over 20 years of experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6 - 11 ඉංග්‍රීසි - ඉංග්‍රීසි කථනය

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry