සිංහල |  தமிழ் |  English
chemistrychemistry

TOP AD


விஞ்ஞானம் / கணிதம் / பௌதீகவியல் சா/த / IGCSE / AS / IAL [Cambridge / Edexcel / AQA]

Maduranga Rathnayaka (ஆண்) - BSc (Hons) university of Colombo, Conducts classes for international and local students since 2016


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
விஞ்ஞானம் / கணிதம் / பௌதீகவியல் சா/த / IGCSE / AS / IAL [Cambridge / Edexcel / AQA]
பயிற்சி ஆராம்பப் மாணவர்கள் ஐந்து - கணிதம், ஆங்கிலம், விஞ்ஞானம், ENV

Ms. Miyuki Warnakulasuriya (பெண்) - LL.M (Hons) - UK, PGDIP in Strategic Management and Leadership - UK, Diploma in Child Psychology and Counselling - UK


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பயிற்சி ஆராம்பப் மாணவர்கள் ஐந்து - கணிதம், ஆங்கிலம், விஞ்ஞானம், ENV

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry