සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


கணக்கியல் (உள்ளூர், எடெக்சல் மற்றும் கேம்பிரிட்ஜ்)

Sathini Pathirana (பெண்) - Graduated from the University of Colombo in 2014, Specialized in international business (Bachelor of business administration)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கணக்கியல் (உள்ளூர், எடெக்சல் மற்றும் கேம்பிரிட்ஜ்)
கணக்கியல் (ஆங்கிலம் மொழிமூலம் / சிங்களத்தில் மொழிமூலம்)

Sumedha Sampath Accounting Plus (ஆண்) - Qualified and professional lecturer with teaching experience at leading government and international school


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கணக்கியல் (ஆங்கிலம் மொழிமூலம் / சிங்களத்தில் மொழிமூலம்)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry