සිංහල |  தமிழ் |  English
உ/த பௌதீகவியல் வகுப்புக்களை - யோமல் அபேநாயக்க

Yomal Abenayaka (ஆண்) - BSc (Hons) Physics - University of Ruhuna, Government School Teacher


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உ/த பௌதீகவியல் வகுப்புக்களை - யோமல் அபேநாயக்க

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry