සිංහල |  தமிழ் |  English
தரம் 6 - 11 தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை

බණ්ඩාර පුෂ්පකුමාර (ஆண்) - BSc (BIT) Sp., School Teacher


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 6 - 11 தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry