සිංහල |  தமிழ் |  English
சிங்களத்தில் பௌத்தம் வரலாறு கணிதம் மற்றும் வாழ்க்கைத் தேர்ச்சிகளும் குடியுரிமைக் கல்வியும் வகுப்புக்களை

Sathsara Dilrukshi (பெண்) - Over 4 years of teaching experience


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
சிங்களத்தில் பௌத்தம் வரலாறு கணிதம் மற்றும் வாழ்க்கைத் தேர்ச்சிகளும் குடியுரிமைக் கல்வியும் வகுப்புக்களை
சமூகவியல் / வாழ்க்கைத் தேர்ச்சிகளும் குடியுரிமைக் கல்வியும் / புவியியல் / வரலாறு / IELTS

Ms. Rashanthi Gunasekara (பெண்) - Master of education, BA in social sciences, Diploma in education


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
சமூகவியல் / வாழ்க்கைத் தேர்ச்சிகளும் குடியுரிமைக் கல்வியும் / புவியியல் / வரலாறு / IELTS
உங்களுக்கு கற்றுக்கொள்வது தேவையா ??? (புஹுனது அல்ல) உங்கள் கல்லூரியில் படிக்க

Senura Ranmina (ஆண்) - An undergraduate student studying Chemistry, Biomedical Science, Archeology and Mechanical Engineering


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உங்களுக்கு கற்றுக்கொள்வது தேவையா ??? (புஹுனது அல்ல) உங்கள் கல்லூரியில் படிக்க
தரம் 6 - உ/த புவியியல்

Shirani Wijethunga (பெண்) - BA, PGD in Counseling, PGDE, MED


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 6 - உ/த புவியியல்
புவியியல் மற்றும் தமிழ் வகுப்புக்களை

Inosha Dunukewala (பெண்) - MA, BA Hons Geography (Special), Diploma in Tamil (Kelaniya University), PGDE (Peradeniya University)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
புவியியல் மற்றும் தமிழ் வகுப்புக்களை

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry