සිංහල |  தமிழ் |  English
ඔබට ඉගෙනීම අවශ්යද ??? (පුහුණු නොවේ) ඔබේ සැබෑ අධ්‍යාපනය මෙතැනින් සොයා ගන්න

Senura Ranmina (පුරුෂ) - An undergraduate student studying Chemistry, Biomedical Science, Archeology and Mechanical Engineering


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔබට ඉගෙනීම අවශ්යද ??? (පුහුණු නොවේ) ඔබේ සැබෑ අධ්‍යාපනය මෙතැනින් සොයා ගන්න
සමාජ විද්‍යාව / පුරවැසි අධ්‍යාපනය / භූගෝල විද්‍යාව / ඉතිහාසය / IELTS

Ms. Rashanthi Gunasekara (ස්ත්‍රී) - Master of education, BA in social sciences, Diploma in education


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සමාජ විද්‍යාව / පුරවැසි අධ්‍යාපනය / භූගෝල විද්‍යාව / ඉතිහාසය / IELTS
ශ්‍රේණිය 6 - උ/පෙ භූගෝල විද්‍යාව

Shirani Wijethunga (ස්ත්‍රී) - BA, PGD in Counseling, PGDE, MED


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6 - උ/පෙ භූගෝල විද්‍යාව
සිංහල, බුද්ධ ධර්මය, ඉතිහාසය, ගණිතය, පුරවැසි අධ්‍යාපනය පන්ති

Sathsara Dilrukshi (ස්ත්‍රී) - අම්බලන්ගොඩ හි දේවානන්ද විදුහල්‍රේ වසර 4ක සේවය කර ඇත, ගුරු සේවයේ වසර 4ක පළපුරුද්ද ඇත


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල, බුද්ධ ධර්මය, ඉතිහාසය, ගණිතය, පුරවැසි අධ්‍යාපනය පන්ති
භූගෝල විද්‍යාව සහ දෙමළ පන්ති

Inosha Dunukewala (ස්ත්‍රී) - MA, BA Hons Geography (Special), Diploma in Tamil (Kelaniya University), PGDE (Peradeniya University)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භූගෝල විද්‍යාව සහ දෙමළ පන්ති

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry