සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
லைசியம் அகாடமி

லைசியம் அகாடமி - Provides high-quality, holistic education for Primary, Secondary, Advanced and professional-levels


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
லைசியம் அகாடமி
LIfeway Institute - ஜ-ஏல

Lifeway Institute - Tuition classes in Science (Physics, Biology, Chemistry), Mathematics, Accounting, Economics, English and many more


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
LIfeway Institute - ஜ-ஏல
உள்ளூர், Cambridge மற்றும் Edexcel சா/த மற்றும் உ/த வகுப்புக்களை

நிறுவனம்: Athena Institute of Education - Grade 9 to A/L - All subjects in Cambridge International Examinations, Pearson Edexcel, National Syllabus


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உள்ளூர், Cambridge மற்றும் Edexcel சா/த மற்றும் உ/த வகுப்புக்களை

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry