සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here

கேம்பிரிட்ஜ் எடெக்சல் OL asfAL இலக்கியம் மொழி

தொடர்பு விபரங்கள்
ஆசிரியர் :
B. Upul N. Peiris (ஆண்)
  •  முதுநிலைப் பட்டம் (மாஸ்டர்ஸ்)
  •  கற்பித்தல் அனுபவம் : 10 வருடத்திற்கு மேல்
தொலைபேசி :
0​7​7​-​7​1​0​0​0​6​0
விபேர் :
0​7​7​7​1​0​0​0​6​0
வாட்ஸாப்ப் :
ஸ்கைப் :
b​u​n​p​e​i​r​i​s
மின்னஞ்சல் :
க்யு ஆர் குறியீடு :
QRCode கேம்பிரிட்ஜ் எடெக்சல் OL asfAL இலக்கியம் மொழி ta
விமர்சனங்கள் :
ஆசிரியர் தொடர்பான தகவல் (தகைமைகள்)
By a well-experienced schoolmaster teaching at a leading International School in Colombo
Classes are conducted at Kandana
Or online by Zoom.

B. U. N. Peiris [bunpeiris]
Post Graduate Diploma in TESL [Teaching English As A Second Language] [Univ. of J’pura, 2020-2022],
B. A. in English [Second Class Lower][UGC approved][2016-2020] CINEC, Malabe
Pearson Professional Diploma in Teaching, Pearson, UK at Gateway Graduate College [2013-2014]
Diploma in Teaching English Language and Literature at LCBT, Sri Lanka [2013-2014]
Cambridge TKT [3 modules] at British Council [2008-2009]
British Council Certificate in Teaching English [2008-2009]
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
Cambridge Literature in English OL / AL
Cambridge English Language OL / AL
Edexcel Literature in English OL / AL
Edexcel English Language OL / AL
Sri Lanka OL, AL Literature
இடம்

பின்வரும் இடங்களில் வகுப்புக்கள் இடம்பெறும்

கம்பகா மாவட்டத்தில், இலங்கை


ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
வகுப்புக்கள் ஒன்லைன் மூலம் நடாத்தப்படும் (அல்லது கல்விக்கான பொருட்கள் ஒன்லைன் இல் கிடைக்கப் பெரும்) உலகில் எங்கிருந்தும் உங்களால் வகுப்புக்கு சேரவும் (அல்லது கல்விப் பொருட்களை வாசிக்கவும் ) முடியும்.
வழங்கப்பட்ட வகுப்பின் வகை (அளவு)
  • தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள்
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
  • English
விமர்சனங்கள்
B. Upul N. Peiris பற்றி மதிப்புரை எழுதும் முதல் நபராக இருங்கள்

மற்ற விளம்பரங்களைப் பார்க்கவும்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry