සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here

Cambridge, Edeasfxcel OL, AL Literature, Language

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයා :
B. Upul N. Peiris (පුරුෂ)
  •  පශ්චාත් උපාධි
  •  ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 10 කට වඩා
දුරකථනය :
0​7​7​-​7​1​0​0​0​6​0
වයිබර් :
0​7​7​7​1​0​0​0​6​0
වට්ස්ඇප් :
ස්කයිප් :
b​u​n​p​e​i​r​i​s
විද්‍යුත් තැපෑල (ඊමේල්) :
QR කේතය :
QRCode Cambridge, Edeasfxcel OL, AL Literature, Language si
විචාර :
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
By a well-experienced schoolmaster teaching at a leading International School in Colombo
Classes are conducted at Kandana
Or online by Zoom.

B. U. N. Peiris [bunpeiris]
Post Graduate Diploma in TESL [Teaching English As A Second Language] [Univ. of J’pura, 2020-2022],
B. A. in English [Second Class Lower][UGC approved][2016-2020] CINEC, Malabe
Pearson Professional Diploma in Teaching, Pearson, UK at Gateway Graduate College [2013-2014]
Diploma in Teaching English Language and Literature at LCBT, Sri Lanka [2013-2014]
Cambridge TKT [3 modules] at British Council [2008-2009]
British Council Certificate in Teaching English [2008-2009]
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Cambridge Literature in English OL / AL
Cambridge English Language OL / AL
Edexcel Literature in English OL / AL
Edexcel English Language OL / AL
Sri Lanka OL, AL Literature
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්

පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


මාර්ගගත පන්ති
මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English
විචාර
B. Upul N. Peiris ගැන විචාරයක් ලියන පළමු තැනැත්තා වන්න

අනෙකුත් දැන්වීම් බලන්න

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry