விஞ்ஞானம் மற்றும் கணிதம் வகுப்புக்களை

W.X. Sunil Croos (ஆண்) - BSc (Honours), Teaching experience at St. Joseph college, Maradana, Asian Grammar International School (Present occupation).
இடங்கள்: உள் கோட்டை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

பயிற்சி Available - கணிதம் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் விஞ்ஞானம் பௌதீகவியல் இரசாயனவியல் உயிரியல்

Reginald Dissanayake (ஆண்) - Over 30 years of experience since 1988.
இடங்கள்: எந்தரமுல்லை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கந்தானை, கிரிபத்கொட, கொழும்பு, பத்தரமுல்ல, ரட்மலான, ராகமை, வாட்டல, ஹுனுபிட்டி

பயிற்சி Available - கணிதம் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் விஞ்ஞானம் பௌதீகவியல் இரசாயனவியல் உயிரியல்
ஒன்லைன் உயிரியல் | மனித உயிரியல் உயிரியல் | Cambridge மற்றும் Edexcel

Mr. Amal (ஆண்) - School teacher at a reputed international school.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

ஒன்லைன் உயிரியல் | மனித உயிரியல் உயிரியல் | Cambridge மற்றும் Edexcel
லண்டன் சா/த மற்றும் உ/த தனியார் வகுப்புக்களை

Ethos Academy - Guides students to succeed in London Ordinary Level and Advanced Level examinations.
இடங்கள்: பத்தரமுல்ல

லண்டன் சா/த மற்றும் உ/த தனியார் வகுப்புக்களை
இரசாயனவியல் வகுப்புக்களை சா/த மற்றும் உ/த - உள்ளூர் மற்றும் லண்டன்

Asanga De Alwis (ஆண்) - Chemistry sp. honour [University of Colombo], Master in chemistry at Norwegian University of science and technology, Norway [Reading]

இரசாயனவியல் வகுப்புக்களை சா/த மற்றும் உ/த - உள்ளூர் மற்றும் லண்டன்
விஞ்ஞானம் மற்றும் கணிதம் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை

Thimanga Weerasinghe (ஆண்) - BSc Graduate in biomedical science.
இடங்கள்: கடவத்த, கம்பஹ, கிரிபத்கொட, கொட்டாவை, கொழும்பு, தேஹிவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, பாணந்துறை, மொரட்டுவ, ரட்மலான

விஞ்ஞானம் மற்றும் கணிதம் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை
இரசாயனவியல் - Cambridge, Edexcel, IB மற்றும் உள்ளூர்

N Perera (பெண்) - BSc (Hons), PGDE, MSc in Chemistry, Teacher of a leading International School, 10+ years experience.
இடங்கள்: கொழும்பு, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

இரசாயனவியல் - Cambridge, Edexcel, IB மற்றும் உள்ளூர்
ஒன்லைன் இரசாயனவியல் பௌதீகவியல் மற்றும் விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை - உ/த மற்றும் சா/த - Edexcel / Cambridge / உள்ளூர் பாடத்திட்டம்

Bushra Iqbal (பெண்) - BSc in Chemistry [OUSL], Over 6 years of experience.
இடங்கள்: தேஹிவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, பலவாட்ட

ஒன்லைன் இரசாயனவியல் பௌதீகவியல் மற்றும் விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை - உ/த மற்றும் சா/த - Edexcel / Cambridge / உள்ளூர் பாடத்திட்டம்
தனியார் மற்றும் குழு வகுப்புக்களை - Edexcel மற்றும் CIE இரசாயனவியல்

Nandana Jayasekara (ஆண்) - B.Sc, More than 15 years local and foreign teaching experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, கொழும்பு 08, மாலபே

தனியார் மற்றும் குழு வகுப்புக்களை - Edexcel மற்றும் CIE இரசாயனவியல்
இரசாயனவியல் பயிற்சி - ஒன்லைன் - லண்டன் சா/த மற்றும் உ/த Edexcel மற்றும் Cambridge

Susantha Wedage (ஆண்) - 25 years experience, Graduated in chemistry [USJP], Former Assistant lecturer [Dept of chemistry, USJP & Kalaniya].
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கம்பஹ, கல்கிசை

இரசாயனவியல் பயிற்சி - ஒன்லைன் - லண்டன் சா/த மற்றும் உ/த Edexcel மற்றும் Cambridge
Online வகுப்புக்களை விஞ்ஞானம் மற்றும் செயற்பாடுகள் - உள்ளூர் Edexcel, Cambridge, தரம் 1-11

Thejani Abeynayaka (பெண்) - BSc. Microbiology and Biotechnology [Edinburgh Napier university U.K.], Reading M. Sc. Forestry and Environmental Management.
இடங்கள்: அம்புல்தேனிய, உள் கோட்டை, கொஹுவல

லண்டன் உ/த மற்றும் சா/த - உயிரியல் இரசாயனவியல் மற்றும் பௌதீகவியல் பயிற்சி

Milroy Cooray (ஆண்) - B.Sc. Honours, M.Sc, MBA, Teaching experience in reputed international schools.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, கொழும்பு 08, தேஹிவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, மாலபே

The Study - Catering exclusively to London GCE A-Level, IGCSE Classes

An international school catering exclusively to London GCE A-level and IGCSE students.
இடங்கள் ,கொழும்பு 6, பத்தரமுல்ல

Cambridge / Edexcel / உள்ளூர் சா/த உ/த விஞ்ஞானம், கணிதம், ஆங்கிலம்

Rajitha Malinda (ஆண்) - B.Sc. Undergraduate [OUSL], Over 7 years experience.
இடங்கள்: கொட்டாவை, கொழும்பு, தலவத்துகொட, தேஹிவல, நாவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, மஹரகம, மொரட்டுவ, ரட்மலான

இரசாயனவியல் பயிற்சி

Anura Wanninayaka (ஆண்) - Graduate teacher. Obtained Bachelor degree in science and Masters in industrial Chemistry, Working at an international school.
இடங்கள்: கடவத்த, கந்தானை, கம்பஹ, கிரிபத்கொட