රසායන විද්‍යාව පන්ති සා/පෙළ සහ උ/පෙ - දේශීය සහ ලන්ඩන්

Asanga De Alwis (පුරුෂ) - Chemistry sp. honour [University of Colombo], Pursuing the master degree in structural chemistry [NTNU - Norway].

රසායන විද්‍යාව පන්ති සා/පෙළ සහ උ/පෙ - දේශීය සහ ලන්ඩන්
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් උ/පෙ සා/පෙළ පන්ති - ගණිතය සහ රසායන විද්‍යාව

Gihan Hettiarachchi (පුරුෂ) - First class honors degree in Engineering from University of Moratuwa, CFA and CIMA complete, Experienced tutor since 2012.

කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් උ/පෙ සා/පෙළ පන්ති - ගණිතය සහ රසායන විද්‍යාව
රසායන විද්‍යාව උපකාරක පන්ති

Anura Wanninayaka (පුරුෂ) - Graduate teacher. Obtained Bachelor degree in science and Masters in industrial Chemistry, Working at an international school.
ස්ථානයන්: කඩවත, කඳාන, කිරිබත්ගොඩ, ගම්පහ, ජ

රසායන විද්‍යාව සහ විද්‍යාව සඳහා උපකාරක පන්ති

N Perera (ස්ත්‍රී) - BSc (Hons), PGDE, MSc in Chemistry, Teacher of a leading International School, 10+ years experience.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

රසායන විද්‍යාව සහ විද්‍යාව සඳහා උපකාරක පන්ති
උ/පෙ රසායන විද්‍යාව සහ ජීව විද්‍යාව දේශීය සහ ජාත්‍යාන්තර සිසුන් සඳහා

Saman Kotigala (පුරුෂ) - Graduate B.Sc Biotechnology, M.Sc in Molecular Life Science [University of Colombo].
ස්ථානයන්: කොටිකාවත්ත, කොළඹ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මාලබේ, මුල්ලේරියාව

උපකාරක පන්ති - ගණිතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව

Reginald Dissanayake (පුරුෂ) - Over 30 years of experience since 1988.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, එන්දෙරමුල්ල, කඳාන, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, බත්තරමුල්ල, රත්මලාන, රාගම, වත්තල, හුණුපිටිය

උපකාරක පන්ති - ගණිතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව
පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති - එඩෙක්සෙල් සහ CIE රසායන විද්‍යාව

Nandana Jayasekara (පුරුෂ) - B.Sc, More than 15 years local and foreign teaching experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, කොළඹ 08, මාලබේ

කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය සා/පෙළ උ/පෙ විද්‍යාව, ගණිතය, ඉංග්‍රීසි

Rajitha Malinda (පුරුෂ) - B.Sc. Undergraduate [OUSL], Over 5 years experience.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, කොළඹ, තලවතුගොඩ, දෙහිවල, නාවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මහරගම, මොරටුව, රත්මලාන

රසායන විද්‍යාව එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් සඳහා

උපදේශක: Dhanushka Kumara (පුරුෂ‍) - BSc, MSc, worked in Lyceum International School and Bond International School.
ස්ථාන: කොළඹ, ගම්පහ

ලන්ඩන් උ/පෙ සහ සා/පෙළ - ජීව විද්‍යාව රසායන විද්‍යාව සහ භෞතික විද්‍යාව අමතර පන්ති

උපදේශක: Milroy Cooray (පුරුෂ‍) - B.Sc. Honours, M.Sc., MBA, Teaching experience in reputed international schools.
ස්ථාන: කොළඹ, ගම්පහ

විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව සහ රසායන විද්‍යාව පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති

Nikeshala Tharuni Basnayake (ස්ත්‍රී) - A recent University Graduate, BSc in Food Science and Technology from the University of California,.
ස්ථානයන්: ඇතුල් කෝට්ටේ, කොළඹ, නාවල, නුගේගොඩ, පිටකෝට්ටේ,

විද්‍යාව සහ ගණිතය ශ්‍රේණිය 6 - 11 - ජාත්‍යාන්තර සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය

Nilmini Fernando (ස්ත්‍රී) - MSc. Industrial Analytical Chemistry, BSc.(Hons.) Chemistry Special Degree, Former Lecturer at Sri Lanka Sabaragamuwa University.
ස්ථානයන්: ගල්කිස්ස, දෙහිවල, පානදුර

විද්‍යාව සහ ගණිතය ශ්‍රේණිය 6 - 11 - ජාත්‍යාන්තර සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය
රසායන විද්‍යාව / භෞතික විද්‍යාව - ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය - එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ්

Aushadi Kalubowila (ස්ත්‍රී) - B.Sc. Chemistry (Sp), Institute of Chemistry Ceylon.
ස්ථානයන්: කොළඹ 07, කොළඹ 08, නාවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, රාජගිරිය

රසායන විද්‍යාව / භෞතික විද්‍යාව - ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය - එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ්
ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, යාන්ත්‍ර විද්‍යාව, සංඛ්‍යානය - අමතර පන්ති

Danushka Bogala (පුරුෂ) - International School Teacher (Asian International School - Colombo), Engineer - University of Moratuwa.
ස්ථානයන්: අත්තිඩිය, අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, යාන්ත්‍ර විද්‍යාව, සංඛ්‍යානය - අමතර පන්ති
Individual Tuition for Science. Chemistry and Biology in English Medium

උපදේශක: Prasanna Samarawickrama (පුරුෂ‍) - B.Sc.(Biology Science) Degree, Postgraduate Diploma and Master Degree (University of කොළඹ)

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න