රසායන විද්‍යාව / භෞතික විද්‍යාව - ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය - එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ්

Aushadi Kalubowila (ස්ත්‍රී) - B.Sc. Chemistry (Sp), Institute of Chemistry Ceylon.
ස්ථානයන්: කොළඹ 07, කොළඹ 08, නාවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, රාජගිරිය

රසායන විද්‍යාව / භෞතික විද්‍යාව - ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය - එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ්
පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති - එඩෙක්සෙල් සහ CIE රසායන විද්‍යාව

Nandana Jayasekara (පුරුෂ) - B.Sc, More than 15 years local and foreign teaching experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, කොළඹ 08, මාලබේ

පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති - එඩෙක්සෙල් සහ CIE රසායන විද්‍යාව
රසායන විද්‍යාව / භෞතික විද්‍යාව / විද්‍යාව පන්ති

Bushra Iqbal (ස්ත්‍රී) - BSc in Chemistry [OUSL], Over 6 years of experience.
ස්ථානයන්: දෙහිවල, නුගේගොඩ, පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල

රසායන විද්‍යාව / භෞතික විද්‍යාව / විද්‍යාව පන්ති
රසායන විද්‍යාව පන්ති - ලන්ඩන් සා/පෙළ සහ උ/පෙ එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්

Susantha Wedage (පුරුෂ) - 25 years experience, Graduated in chemistry [USJP], Former Assistant lecturer [Dept of chemistry, USJP & Kalaniya].
ස්ථානයන්: කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, කොළඹ 08, කොළඹ 09, කොළඹ 15

භෞතික විද්‍යාව, ගණිතය, රසායන විද්‍යාව - එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් උ/පෙ, සා/පෙළ

Janitha Abhayaratna (පුරුෂ) - Physics (Special) University of Sri Jayawardenapura, Special in IT in SLIIT, Have  experience in teaching in Italy and Germany.

භෞතික විද්‍යාව, ගණිතය, රසායන විද්‍යාව - එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් උ/පෙ, සා/පෙළ
විද්‍යාව සහ ගණිතය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති

Thimanga Weerasinghe (පුරුෂ)- An undergraduate student in Biomedical science.
ස්ථානයන්: කොළඹ, ගම්පහ

විද්‍යාව සහ ගණිතය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති
විද්‍යාව - දේශීය සහ ජාත්‍යාන්තර (එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ්) විෂය නිර්දේශය ශ්‍රේණිය 1-11

Thejani Abeynayaka (ස්ත්‍රී) - BSc. Microbiology and Biotechnology [Edinburgh Napier university U.K.], Reading M. Sc. Forestry and Environmental Management.
ස්ථානයන්: ඇතුල් කෝට්ටේ, ඇඹුල්දෙනිය

රසායන විද්‍යාව පන්ති සා/පෙළ සහ උ/පෙ - දේශීය සහ ලන්ඩන්

Asanga De Alwis (පුරුෂ) - Chemistry sp. honour [University of Colombo], Pursuing the master degree in structural chemistry [NTNU - Norway].

රසායන විද්‍යාව පන්ති සා/පෙළ සහ උ/පෙ - දේශීය සහ ලන්ඩන්
ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, යාන්ත්‍ර විද්‍යාව, සංඛ්‍යානය - අමතර පන්ති

Danushka Bogala (පුරුෂ) - International School Teacher (Asian International School - Colombo), Engineer - University of Moratuwa.
ස්ථානයන්: අත්තිඩිය, අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, යාන්ත්‍ර විද්‍යාව, සංඛ්‍යානය - අමතර පන්ති
විද්‍යාව, ගණිතය (ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්) ශ්‍රේණිය 6 සිට 11

Buddhi Rathnayake (පුරුෂ) - Over 5 years teaching experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, බත්තරමුල්ල, මාලබේ, රාජගිරිය

රසායන විද්‍යාව උපකාරක පන්ති

Anura Wanninayaka (පුරුෂ) - Graduate teacher. Obtained Bachelor degree in science and Masters in industrial Chemistry, Working at an international school.
ස්ථානයන්: කඩවත, කඳාන, කිරිබත්ගොඩ, ගම්පහ, ජ

රසායන විද්‍යාව සහ විද්‍යාව සඳහා උපකාරක පන්ති

N Perera (ස්ත්‍රී) - BSc (Hons), PGDE, MSc in Chemistry, Teacher of a leading International School, 10+ years experience.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

රසායන විද්‍යාව සහ විද්‍යාව සඳහා උපකාරක පන්ති
උ/පෙ රසායන විද්‍යාව සහ ජීව විද්‍යාව දේශීය සහ ජාත්‍යාන්තර සිසුන් සඳහා

Saman Kotigala (පුරුෂ) - Graduate B.Sc Biotechnology, M.Sc in Molecular Life Science [University of Colombo].
ස්ථානයන්: කොටිකාවත්ත, කොළඹ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මාලබේ, මුල්ලේරියාව

උපකාරක පන්ති - ගණිතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව

Reginald Dissanayake (පුරුෂ) - Over 30 years of experience since 1988.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, එන්දෙරමුල්ල, කඳාන, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, බත්තරමුල්ල, රත්මලාන, රාගම, වත්තල, හුණුපිටිය

උපකාරක පන්ති - ගණිතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය සා/පෙළ උ/පෙ විද්‍යාව, ගණිතය, ඉංග්‍රීසි

Rajitha Malinda (පුරුෂ) - B.Sc. Undergraduate [OUSL], Over 5 years experience.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, කොළඹ, තලවතුගොඩ, දෙහිවල, නාවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මහරගම, මොරටුව, රත්මලාන