සිංහල |  தமிழ் |  English

எடெக்சல் மற்றும் கேம்பிரிட்ஜ் OL மற்றும் AL உயிரியல்

தொடர்பு விபரங்கள்
ஆசிரியர் :
Sammani Galagamaarachchi (பெண்)
  •  இளநிலைப் பட்டம் (பச்சூலர்ஸ்)
  •  முதுநிலைப் பட்டம் (மாஸ்டர்ஸ்)
  •  கற்பித்தல் அனுபவம் : 4 வருடத்திற்கு மேல்
தொலைபேசி :
0​7​6​7​5​7​1​6​3​9
வாட்ஸாப்ப் :
மின்னஞ்சல் :
க்யு ஆர் குறியீடு :
QRCode எடெக்சல் மற்றும் கேம்பிரிட்ஜ் OL மற்றும் AL உயிரியல் ta
விமர்சனங்கள் :
ஆசிரியை தொடர்பான தகவல் (தகைமைகள்)
Guarantee the best results. Past students have produced excellent results including world prizes and island prizes. Individual lessons or groups of 3-5 students are taken per class. Special attention, extra lessons provided if necessary. Videos per lesson and question papers per lesson will be provided. A friendly and supportive atmosphere.
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
IGCSE Biology - Edexcel and Cambridge
IAL Biology
Cambridge AL Biology
இடம்

பின்வரும் இடங்களில் வகுப்புக்கள் இடம்பெறும்

கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை


ஆசிரியர் பின்வரும் இடங்களிலுள்ள கல்வி நிறுவனங்களுக்கு வருகை தருகிறார்

கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை


பின்வரும் இடங்களில் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களின் வீட்டிற்கு வந்து பாடம் நடத்துவார்கள்.

கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை

வழங்கப்பட்ட வகுப்பின் வகை (அளவு)
  • தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள்
  • சிறிய குழு வகுப்புக்கள் ( 10 பேரை விட குறைந்தளவானோர்)
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
  • English
விமர்சனங்கள்
Sammani Galagamaarachchi பற்றி மதிப்புரை எழுதவும்

Review Avatar Man 104

A very good and committed Teacher indeed.!!!

மற்ற விளம்பரங்களைப் பார்க்கவும்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry