සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here

மேலைத்தேய சங்கீதம் தனியார் வகுப்புக்களை

தொடர்பு விபரங்கள்
ஆசிரியர் :
Gayan Senevirathne (ஆண்)
  •  டிப்ளோமா
  •  கற்பித்தல் அனுபவம் : 5 வருடத்திற்கு மேல்
தொலைபேசி :
0​7​7​ ​0​ ​3​3​ ​6​6​6​ ​0
வாட்ஸாப்ப் :
க்யு ஆர் குறியீடு :
QRCode மேலைத்தேய சங்கீதம் தனியார் வகுப்புக்களை ta
விமர்சனங்கள் :
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
වයස් සීමාවකින් තොරව සංගීතයට ආදරය කරන ඔබ සැම වෙනුවෙන් ඔබේ අවශ්‍යතාවය අනුව නිවසට පැමිණ පන්ති පවත්වනු ලැබේ . වයස් සීමාවක් නොමැත.
Western music individual classes are conducted by a home visiting teacher for following subjects
  • Keyboards / Organ (open to all ages)
  • Piano - Beginner level
  • Melodica (Open to all ages)
  • Western music for G.C.E. O/L - with theory and practical training according to G.C.E. O/L syllabus (grade 6 to 11)
Home visit individual classes only! (western province)
இடம்

பின்வரும் இடங்களில் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களின் வீட்டிற்கு வந்து பாடம் நடத்துவார்கள்.

கம்பகா மாவட்டத்தில், இலங்கை


களுத்துறை மாவட்டத்தில், இலங்கை


கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை

  • தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள்
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
  • සිංහල
  • English
விமர்சனங்கள்
Gayan Senevirathne பற்றி மதிப்புரை எழுதும் முதல் நபராக இருங்கள்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry