සිංහල |  தமிழ் |  English
ictict

අපරදිග සංගීතය පෞද්ගලික පන්ති

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයා :
Gayan Senevirathne (පුරුෂ)
  •  ඩිප්ලෝමා
  •  ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 5 කට වඩා
දුරකථනය :
0​7​7​ ​0​ ​3​3​ ​6​6​6​ ​0
වට්ස්ඇප් :
QR කේතය :
QRCode අපරදිග සංගීතය පෞද්ගලික පන්ති si
විචාර :
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
වයස් සීමාවකින් තොරව සංගීතයට ආදරය කරන ඔබ සැම වෙනුවෙන් ඔබේ අවශ්‍යතාවය අනුව නිවසට පැමිණ පන්ති පවත්වනු ලැබේ . වයස් සීමාවක් නොමැත.
Western music individual classes are conducted by a home visiting teacher for following subjects
  • Keyboards / Organ (open to all ages)
  • Piano - Beginner level
  • Melodica (Open to all ages)
  • Western music for G.C.E. O/L - with theory and practical training according to G.C.E. O/L syllabus (grade 6 to 11)
Home visit individual classes only! (western province)
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්

ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි

කළුතර දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව

  • පෞද්ගලික පන්ති
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
  • English
විචාර
Gayan Senevirathne ගැන විචාරයක් ලියන පළමු තැනැත්තා වන්න

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry