සිංහල |  தமிழ் |  English

அனைவருக்கும் ஆங்கிலம் - இலக்கணம், பேச்சு, பள்ளி பாடத்திட்டம்

தொடர்பு விபரங்கள்
ஆசிரியர் :
Wasana Samarakoon (பெண்)
  •  இளங்கலை (அண்டர் கிராஜுவேட்)
  •  இளநிலைப் பட்டம் (பச்சூலர்ஸ்)
  •  கற்பித்தல் அனுபவம் : 10 வருடத்திற்கு மேல்
தொலைபேசி :
0​7​0​2​3​0​9​1​2​0
வாட்ஸாப்ப் :
மின்னஞ்சல் :
க்யு ஆர் குறியீடு :
QRCode அனைவருக்கும் ஆங்கிலம் - இலக்கணம், பேச்சு, பள்ளி பாடத்திட்டம் ta
விமர்சனங்கள் :
ஆசிரியை தொடர்பான தகவல் (தகைமைகள்)
Bachelor of Science Degree
Diploma in English Language
Diploma in English Teacher Training
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
English Language
இடம்

ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
வகுப்புக்கள் ஒன்லைன் மூலம் நடாத்தப்படும் (அல்லது கல்விக்கான பொருட்கள் ஒன்லைன் இல் கிடைக்கப் பெரும்) உலகில் எங்கிருந்தும் உங்களால் வகுப்புக்கு சேரவும் (அல்லது கல்விப் பொருட்களை வாசிக்கவும் ) முடியும்.
வழங்கப்பட்ட வகுப்பின் வகை (அளவு)
  • தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள்
  • சிறிய குழு வகுப்புக்கள் ( 10 பேரை விட குறைந்தளவானோர்)
  • நடுத்தர குழு வகுப்புக்கள் (10-20 பேர்)
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
  • English
விமர்சனங்கள்
Wasana Samarakoon பற்றி மதிப்புரை எழுதும் முதல் நபராக இருங்கள்

மற்ற விளம்பரங்களைப் பார்க்கவும்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry