සිංහල |  தமிழ் |  English
மஹிமா நிறுவனம் - தரம் 1 - 11 வகுப்புக்களை

நிறுவனம்: Mahima Institute - Grade 1 to 11 - Maths, Sinhala and History, Science, English, Tamil


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
மஹிமா நிறுவனம் - தரம் 1 - 11 வகுப்புக்களை

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry