සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
கிளாசிக்கல் / ஓரியண்டல் இசை - தரம் 6-11

Gishani Kavindi (பெண்) - Undergraduate- BPA (Hons) - University of Visual and Performing Arts, Visharadha


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கிளாசிக்கல் / ஓரியண்டல் இசை - தரம் 6-11
மேலைத்தேய சங்கீதம் வகுப்புக்களை - அஞ்சலி ஹேரத்

அஞ்சலி ஹேரத் (பெண்) - Western music Diploma in National College of Education


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
மேலைத்தேய சங்கீதம் வகுப்புக்களை - அஞ்சலி ஹேரத்
சங்கீதம் வகுப்புக்களை - தினுஷா கமகே

தினுஷா கமகே (பெண்) - Diploma in Teaching, NCOE Trained Music Teacher


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
சங்கீதம் வகுப்புக்களை - தினுஷா கமகே
சங்கீதம் வகுப்புக்களை - ஆன்லைன் மற்றும் உடல் வகுப்புகள்

Santhushka Madubhashitha (ஆண்) - Grade 1 to A/L School Syllabus


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
சங்கீதம் வகுப்புக்களை - ஆன்லைன் மற்றும் உடல் வகுப்புகள்
சங்கீதம் / வயலின் வகுப்புக்களை - தரம் 6-11, சா/த மற்றும் உ/த

Sandeepani Sasadari (பெண்) - BA (Hons), MA - Indira Kala Sangeeth University, India


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
சங்கீதம் / வயலின் வகுப்புக்களை - தரம் 6-11, சா/த மற்றும் உ/த
மேலைத்தேய சங்கீதம் - தரம் 6 - சா/த

IWMS and Trinity qualified female teacher conducts the classes


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
மேலைத்தேய சங்கீதம் - தரம் 6 - சா/த
மேற்கத்திய இசை ஆன்லைன் வகுப்பு

Chohani Liyanarachchi (பெண்) - Qualified and Experienced Western Music teacher, IWMS & LCM registered teacher, ABRSM, IWMS, BA, MBA


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
மேற்கத்திய இசை ஆன்லைன் வகுப்பு
மேலைத்தேய சங்கீதம் வகுப்புக்களை தரம் 6-9

Sanara Kothalawala (பெண்) - Undergraduate at University of Peradeniya (Bachelor of Dental Surgeon)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
மேலைத்தேய சங்கீதம் வகுப்புக்களை தரம் 6-9
கிழக்கு சங்கீதம் வகுப்புக்களை - தமித் மதுவந்த

தமித் மதுவந்த (ஆண்) - BA (Hons) in Performing Arts in Music - University of Kelaniya, Visharada (Violin) - Bhathkande - Lucknow, India


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கிழக்கு சங்கீதம் வகுப்புக்களை - தமித் மதுவந்த
பிரவினா கல்வி நிறுவனம்

பிரவினா கல்வி நிறுவனம் - Grade 6 to 11 Online Classes


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பிரவினா கல்வி நிறுவனம்
Insight Educational Institute

நிறுவனம்: Insight Educational and Training Institute - Grade 6-11 and A/L Classes


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Insight Educational Institute
மேற்கத்திய இசைக்கருவிகள் பயிற்சியாளர், ஆசிரியர், கலைஞர், இசையமைப்பாளர்

N. Danur Madduma Bandara (ஆண்) - 23 years of Government experience & More than 25 yrs of Government and International school teaching experience.


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
மேற்கத்திய இசைக்கருவிகள் பயிற்சியாளர், ஆசிரியர், கலைஞர், இசையமைப்பாளர்
ஆன்லைன் பயிற்சி 1:1 அல்லது சிறிய குழுக்கள்

Hema Sivanesan (பெண்) - Over 20 years of teaching experience in Government, International schools and Universities


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆன்லைன் பயிற்சி 1:1 அல்லது சிறிய குழுக்கள்
மேலைத்தேய சங்கீதம் வகுப்புக்களை - தரம் 6 to உ/த

Stephanie Wickramaratne (பெண்) - School syllabus: Grade 6 to A/Ls, Graded Exams


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
மேலைத்தேய சங்கீதம் வகுப்புக்களை - தரம் 6 to உ/த
ஓரியண்டல் சங்கீதம் - ஒன்லைன் வகுப்புக்களை - தரம் 6 - உ/த

Sandali Rajapaksha (பெண்) - Undergraduate - BPA (Hons) University of Visual and Performing Art


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஓரியண்டல் சங்கீதம் - ஒன்லைன் வகுப்புக்களை - தரம் 6 - உ/த
Educate Academy - ரட்மலான

நிறுவனம்: Educate Academy - Embark on a journey of knowledge, growth, and success


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Educate Academy - ரட்மலான
இசை வகுப்புகள் - விசாரதா மவிந்து கருணாரத்ன

Mavindu Karunaratne (ஆண்) - Vishaadha


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
இசை வகுப்புகள் - விசாரதா மவிந்து கருணாரத்ன
ஹிரு மியூசிக் அகாடமி

நிறுவனம்: Hiru Music Academy - One of Sri Lanka’s leading music schools


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஹிரு மியூசிக் அகாடமி
பியானோ, கீபோட், றெக்கோடர்

நிறுவனம்: Da Capo Institute of Aesthetics Studies - Visiting Lecturer, University of Visual and Performing Arts, Visiting Lecturer [OUSL], B.Sc. BEd, AMusLCM, LVCM


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பியானோ, கீபோட், றெக்கோடர்
பியானோ வகுப்புக்களை

நிறுவனம்: Roshain de mel Academy - Classes conducted by a Western Music certified and experienced teacher


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பியானோ வகுப்புக்களை

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry