சா/த - சிங்களத்தில் - 2020

Nishantha Karawita (ஆண்) - B.A (University of Sri Jayawardanapura), School teacher with paper marking experience and over 15 years of teaching experience.இடங்கள்: அவிசாவலை, கடுவெல, களனி, கிரிபத்கொட

சிங்களத்தில் வகுப்புக்களை ஐந்து தரம் 6 - 11 2020 சா/த

Lalinda Sir (ஆண்) - Government School teacher. Paper marking examiner. 20 years experience.
இடங்கள்: கல்கிசை, கொழும்பு, கொழும்பு 3/4/6, தேஹிவல, பத்தரமுல்ல, பிலியந்தலை, ரட்மலான

சிங்களத்தில் வகுப்புக்களை ஐந்து தரம் 6 - 11 2020 சா/த
சிங்களத்தில் மொழி, வரலாறு மற்றும் உ/த புவியியல் வகுப்புக்களை

Vijith Janaka (ஆண்) - BA (sp), MA (Sinhala), PGD, Edu.
இடங்கள்: கொழும்பு, கொழும்பு 04, கொழும்பு 06, தேஹிவல, முல்லேரியா

சிங்களத்தில் மொழி, வரலாறு மற்றும் உ/த புவியியல் வகுப்புக்களை
பயிற்சி வகுப்புக்களை ஆங்கிலம் மொழிமூலம் மற்றும் சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

Shanaka (ஆண்) - Working as a teacher in reputed school in Colombo.
இடங்கள்: கொழும்பு, தேஹிவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, ராஜகிரிய

கணிதம், சிங்களத்தில், வரலாறு புவியியல் தனியார் மற்றும் சிறிய குழு வகுப்புக்களை - தரம் 6-11

Dinika Dias (பெண்) - LLB (Hons) University of Colombo.
இடங்கள்: கடவத்த, களனி, கிரிபத்கொட, கொழும்பு 03, கொழும்பு 04, கொழும்பு 06, வாட்டல

சிங்களத்தில் மொழி பயிற்சி

A lady teacher with a PGDE [University of Colombo], BSc in teaching technology [University of Manipal], Diploma in Sinhala [University of Colombo].
இடங்கள்: அதுருகிரிய, உள் கோட்டை, கொழும்பு

சிங்களத்தில் மொழி பயிற்சி
பௌத்தம், சிங்களத்தில், வரலாறு, வாழ்க்கைத் தேர்ச்சிகளும், குடியுரிமைக் கல்வியும் - சா/த மற்றும் உ/த

Ven. Godamune Chullanaga Thero - Buddhism Dip. in English medium, BA (Sp) English medium, MA in English medium, PGDE [Colombo University].
இடங்கள்: கொழும்பு, கொழும்பு 06

பௌத்தம், சிங்களத்தில், வரலாறு, வாழ்க்கைத் தேர்ச்சிகளும், குடியுரிமைக் கல்வியும் - சா/த மற்றும் உ/த
conducting sessions ஐந்து academic education - தரம் 3-10 சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

F.A. Sharan (பெண்) - An undergraduate in law. Completed all stages of elocution conducted by CALSDA.
இடங்கள்: கொழும்பு, கொழும்பு 06