ගණිතය, සිංහල, ඉතිහාසය, භූගෝල විද්‍යාව - පෞද්ගලික සහ කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති ශ්‍රේණිය 6-11 සඳහා

Dinika Dias (ස්ත්‍රී) - LLB (Hons) University of Colombo.
ස්ථානයන්: කඩවත, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ 03, කොළඹ 04, කොළඹ 06, වත්තල

උපකාරක පන්ති පන්ති ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Shanaka (පුරුෂ) - Working as a teacher in reputed International school in Colombo.
ස්ථානයන්: කොළඹ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, රාජගිරිය

සිංහල භාෂාව උපකාරක පන්ති

A lady teacher with a PGDE [University of Colombo], BSc in teaching technology [University of Manipal], Diploma in Sinhala [University of Colombo].
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, කෝට්ටේ, කොස්වත්ත, කොළඹ

සිංහල භාෂාව උපකාරක පන්ති
බුද්ධාගම, සිංහල, ඉතිහාසය, පුරවැසි අධ්‍යාපනය - සා/පෙළ සහ උ/පෙ

Ven. Godamune Chullanaga Thero - Gaurawa sastravedi, Sastrapati, Adyapana Diploma.
ස්ථානයන්: කොළඹ, කොළඹ 6

බුද්ධාගම, සිංහල, ඉතිහාසය, පුරවැසි අධ්‍යාපනය - සා/පෙළ සහ උ/පෙ
conducting sessions සඳහා academic education - ශ්‍රේණිය 3-10 සිංහල මාධ්‍යයෙන්

F.A. Sharan (ස්ත්‍රී) - An undergraduate in law. Completed all stages of elocution conducted by CALSDA.
ස්ථානයන්: කොළඹ, කොළඹ 06

කණ්ඩායම් පන්ති - ගණිතය, සිංහල, ඉංග්‍රීසි, විද්‍යාව, සංගීතය

Danu Akmeemana (ස්ත්‍රී) - BSc in Natural Science (Chemistry major, Zoology 2nd major, Botany;minor), 13 years experience as a musician.
ස්ථානයන්: කටුබැද්ද, කොළඹ, කොළඹ 06, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, නුගේගොඩ