සිංහල |  தமிழ் |  English
art வகுப்புக்களை - தரம் 6 to உ/த

Sanka Thennakoon (ஆண்) - National School Art Teacher, University of Visual and Performing Arts (Drawing and Painting | Dip), B.A. (University of Kelaniya)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
art வகுப்புக்களை - தரம் 6 to உ/த
கலை வகுப்புகள் - முன்பள்ளி முதல் உயர்நிலை வரை

Arawinda Sooriyaarachchi (ஆண்) - Studied at University Of The Visual & Performing Arts


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கலை வகுப்புகள் - முன்பள்ளி முதல் உயர்நிலை வரை
art வகுப்புக்களை

Tharupama Thennakoon (பெண்) - BVA (Hons) University of Visual and Performing Arts


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
art வகுப்புக்களை

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry