සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
කලා පන්ති - පෙර පාසලේ සිට උසස් පෙළ දක්වා

Arawinda Sooriyaarachchi (පුරුෂ) - Studied at University Of The Visual & Performing Arts


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කලා පන්ති - පෙර පාසලේ සිට උසස් පෙළ දක්වා
චිත්‍ර පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට උ/පෙ

Sanka Thennakoon (පුරුෂ) - National School Art Teacher, University of Visual and Performing Arts (Drawing and Painting | Dip), B.A. (University of Kelaniya)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චිත්‍ර පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට උ/පෙ
චිත්‍ර පන්ති

Tharupama Thennakoon (ස්ත්‍රී) - BVA (Hons) University of Visual and Performing Arts


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චිත්‍ර පන්ති

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry