සිංහල |  தமிழ் |  English
Institute of Future MindsInstitute of Future Minds
தரம் 1-11 ஆங்கிலம் மொழிமூலம் / சிங்களத்தில் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை

Jayoda Higher Education Institute - Maths, Science, ICT, Commerce, History, Civic, Geography, English, Tamil, Karate


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 1-11 ஆங்கிலம் மொழிமூலம் / சிங்களத்தில் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry