සිංහල |  தமிழ் |  English
Brightway Educational Institute - காலி

நிறுவனம்: Brightway Educational Institute - Is dedicated to provide the highest and best quality education for the students to uplift the knowledge and talents


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Brightway Educational Institute - காலி
சிதார் மற்றும் வயலின் வகுப்புக்களை

Nimesha Edirimuni (பெண்) - A graduate teacher


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
சிதார் மற்றும் வயலின் வகுப்புக்களை

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry