සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
Brightway Educational Institute - ගාල්ල

ආයතනය: Brightway Educational Institute - Is dedicated to provide the highest and best quality education for the students to uplift the knowledge and talents


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Brightway Educational Institute - ගාල්ල
සිතාරය සහ වයලීනය පන්ති

Nimesha Edirimuni (ස්ත්‍රී) - A graduate teacher


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිතාරය සහ වයලීනය පන්ති

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry