සිංහල |  தமிழ் |  English
தரம் 3-11 சிங்களத்தில் மற்றும் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் பயிற்சி வகுப்புக்களை

நிறுவனம்: LUMOS - Teachers from leading schools in Colombo with experience. Class conducted in modern classrooms with AC and chairs


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 3-11 சிங்களத்தில் மற்றும் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் பயிற்சி வகுப்புக்களை
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை - எடெக்சல், கேம்பிரிட்ஜ், உள்ளூர்

Buddhika Marasinghe (பெண்) - BSc in Information Technology. National Computing Center (NCC) - University of Greenwich.UK. Diploma in Graphic Designing


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை - எடெக்சல், கேம்பிரிட்ஜ், உள்ளூர்
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் / கணினி விஞ்ஞானம் தரம் 1 to 11

Ruwani Wickrama (பெண்) - ACS in IT,BCS in IT, Masters in IT (University of Colombo School of Computing), Reading Bachelor of Science in Education


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் / கணினி விஞ்ஞானம் தரம் 1 to 11
அனைவருக்கும் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் (ICT)

Lakshika Ruwanmali (பெண்) - Diploma in NCC, ICDL, An experienced international school teacher


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
அனைவருக்கும் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் (ICT)
BIT - University of Colombo

நிறுவனம்: Wide Awake Solutions [Pvt] Ltd.
இடங்கள் பெப்பிலியான, கொஹுவல, நுகேகொடை, மஹரகம, ஹோமாகம, பொரலஸ்கமுவ, ,கொழும்பு, மொரட்டுவ, Kottawa


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
BIT - University of Colombo
Future Key Institute - தளபத்பிட்டிய

Future Key Institute - Grade 1 to 11 (Individual and group classes), Online and Physical Classes, Sinhala / English Medium


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Future Key Institute - தளபத்பிட்டிய
உள்ளூர் மற்றும் லண்டன் தேர்வுகளுக்கான ICT / கணினி அறிவியல் பயிற்சி

ICT Teacher (பெண்) - Post Graduate Diploma in Education [University of Colombo], BSc in Teaching Technology [University of Manipal]


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உள்ளூர் மற்றும் லண்டன் தேர்வுகளுக்கான ICT / கணினி அறிவியல் பயிற்சி

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry