සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
Osis Higher Educational Centre - மஹரகம

நிறுவனம்: Osis Higher Educational Centre - A/L Arts, Commerce, Maths, Science, Technology


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Osis Higher Educational Centre - மஹரகம
தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை

Waruni Niranjala (பெண்) - ශාස්ත්‍රවේදී උපාධි (කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලය), පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා (කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை
சிப் செவன உயர் கல்வி நிறுவனம்

சிப் செவன உயர் கல்வி நிறுவனம் - Grade 1 to 13 all subjects


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
சிப் செவன உயர் கல்வி நிறுவனம்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry