සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
தரம் 1 முதல் 11 வரை - அனைத்து பாடங்களும்

Erandi Jayawardane (பெண்) - BA (OUSL), 15 years experienced graduate teacher


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 1 முதல் 11 வரை - அனைத்து பாடங்களும்
தரம் 1 to 5 வகுப்புக்களை சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

Karunarathna (பெண்) - B.Ed special needs honors degree qualified, Currently teaching at a popular school and having over 10 years experience


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 1 to 5 வகுப்புக்களை சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry