සිංහල |  தமிழ் |  English
chemistrychemistry
தரம் 3-11 சிங்களத்தில் மற்றும் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் பயிற்சி வகுப்புக்களை

நிறுவனம்: LUMOS - Teachers from leading schools in Colombo with experience. Class conducted in modern classrooms with AC and chairs


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 3-11 சிங்களத்தில் மற்றும் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் பயிற்சி வகுப்புக்களை
Ayers Institute - கொழும்பு 5

நிறுவனம்: AYERS Institute - Expert tuition from experienced teachers


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Ayers Institute - கொழும்பு 5
Nuwanya Thaksalawa - கடுவெல

நிறுவனம்: Nuwanya Thaksalawa - Starting new classes with the best qualified teachers in the area


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Nuwanya Thaksalawa - கடுவெல
YM Master Higher Education Institute - ஹோமாகம

நிறுவனம்: YM Master Higher Education Institute - A/L Commerce, Technology, Arts


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
YM Master Higher Education Institute - ஹோமாகம
Vibhawya Institute - கொடகம

நிறுவனம்: Vibhawya Institute - English Medium & Sinhala Medium


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Vibhawya Institute - கொடகம
Sripanee Institute - பன்னிப்பிட்டிய

நிறுவனம்: Sripanee Institute - Grades 1, 2, 3, 4 (Sinhala, Mathematics, ENV), Scholarship Classes, Grade 6 to 11 Classes


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Sripanee Institute - பன்னிப்பிட்டிய
தரம் 1 முதல் 11 வரை - அனைத்து பாடங்களும்

Erandi Jayawardane (பெண்) - BA (OUSL), 15 years experienced graduate teacher


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 1 முதல் 11 வரை - அனைத்து பாடங்களும்
Sipdara Higher Education Institute - மீகொடை

நிறுவனம்: Sipdhara Higher Education Center - Grade 1 to A/L English and Sinhala medium classes


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Sipdara Higher Education Institute - மீகொடை
தரம் 1 - 2 மற்றும் புலமைப்பரிசில் பரீட்சை வகுப்புகள்

நிறுவனம்: අපේ පන්තිය - A School teacher conducts the lessons


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 1 - 2 மற்றும் புலமைப்பரிசில் பரீட்சை வகுப்புகள்
தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை

Waruni Niranjala (பெண்) - ශාස්ත්‍රවේදී උපාධි (කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලය), පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා (කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை
Osis Higher Educational Centre - மஹரகம

நிறுவனம்: Osis Higher Educational Centre - A/L Arts, Commerce, Maths, Science, Technology


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Osis Higher Educational Centre - மஹரகம
தரம் 1 to 5 வகுப்புக்களை சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

Karunarathna (பெண்) - B.Ed special needs honors degree qualified, Currently teaching at a popular school and having over 10 years experience


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 1 to 5 வகுப்புக்களை சிங்களத்தில் மொழிமூலம்
சிப் செவன உயர் கல்வி நிறுவனம்

சிப் செவன உயர் கல்வி நிறுவனம் - Grade 1 to 13 all subjects


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
சிப் செவன உயர் கல்வி நிறுவனம்
புலமைப் பரிசில் பரீட்சை வகுப்புக்களை - தரம் 2 - தரம் 5

Online and Physical Classes (Kottawa). Classes conducted by a lady teacher with over 20 years of experience.


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
புலமைப் பரிசில் பரீட்சை வகுப்புக்களை - தரம் 2 - தரம் 5

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry