සිංහල |  தமிழ் |  English
ஒன்லைன் வகுப்புக்களை ஐந்து ஆராம்பப் மாணவர்கள்

De Silva (பெண்) - Diploma in Early Childhood and Primary Education (OUSL), Diploma in AMI (St Bridget's), Over 8 years experience


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஒன்லைன் வகுப்புக்களை ஐந்து ஆராம்பப் மாணவர்கள்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry