සිංහල |  தமிழ் |  English

ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை தரம் 1 - 13 மற்றும் ஆங்கிலம் பேச்சுத்திறன்

தொடர்பு விபரங்கள்
ஆசிரியர் :
Kishnie Thuyakontha (பெண்)
  •  இளநிலைப் பட்டம் (பச்சூலர்ஸ்)
  •  கற்பித்தல் அனுபவம் : 20 வருடத்திற்கு மேல்
தொலைபேசி :
0​7​1​8​2​2​8​4​8​7
வாட்ஸாப்ப் :
மின்னஞ்சல் :
க்யு ஆர் குறியீடு :
QRCode ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை தரம் 1 - 13 மற்றும் ஆங்கிலம் பேச்சுத்திறன் ta
விமர்சனங்கள் :
ஆசிரியை தொடர்பான தகவல் (தகைமைகள்)
P.G.D.E (TESL) University of Colombo
B A (OUSL)
Qualified teacher with 20 years of experience in a leading government school in Colombo conducts English classes
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
English for grade 1 to 13 students. Spoken classes for adults.
இடம்

பின்வரும் இடங்களில் வகுப்புக்கள் இடம்பெறும்

கம்பகா மாவட்டத்தில், இலங்கை


பின்வரும் இடங்களில் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களின் வீட்டிற்கு வந்து பாடம் நடத்துவார்கள்.

கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை


ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
வகுப்புக்கள் ஒன்லைன் மூலம் நடாத்தப்படும் (அல்லது கல்விக்கான பொருட்கள் ஒன்லைன் இல் கிடைக்கப் பெரும்) உலகில் எங்கிருந்தும் உங்களால் வகுப்புக்கு சேரவும் (அல்லது கல்விப் பொருட்களை வாசிக்கவும் ) முடியும்.
வழங்கப்பட்ட வகுப்பின் வகை (அளவு)
  • தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள்
  • சிறிய குழு வகுப்புக்கள் ( 10 பேரை விட குறைந்தளவானோர்)
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
  • English
விமர்சனங்கள்
Kishnie Thuyakontha பற்றி மதிப்புரை எழுதும் முதல் நபராக இருங்கள்

மற்ற விளம்பரங்களைப் பார்க்கவும்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry