සිංහල |  தமிழ் |  English

ඉංග්‍රීසි පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 13 සහ ඉංග්‍රීසි කථනය

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරිය :
Kishnie Thuyakontha (ස්ත්‍රී)
  •  ප්‍රථම උපාධිය
  •  ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 20 කට වඩා
දුරකථනය :
0​7​1​8​2​2​8​4​8​7
වට්ස්ඇප් :
විද්‍යුත් තැපෑල (ඊමේල්) :
QR කේතය :
QRCode ඉංග්‍රීසි පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 13 සහ ඉංග්‍රීසි කථනය si
විචාර :
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
P.G.D.E (TESL) University of Colombo
B A (OUSL)
Qualified teacher with 20 years of experience in a leading government school in Colombo conducts English classes
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
English for grade 1 to 13 students. Spoken classes for adults.
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්

පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


මාර්ගගත පන්ති
මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English
විචාර
Kishnie Thuyakontha ගැන විචාරයක් ලියන පළමු තැනැත්තා වන්න

අනෙකුත් දැන්වීම් බලන්න

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry