සිංහල |  தமிழ் |  English
chemistrychemistry
ஆங்கிலம் மொழி வகுப்புக்களை - தரம் 1 - சா/த மற்றும் உ/த

Ransini Kasunma (பெண்) - Diploma in English Language Teaching at Lyceum Campus


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் மொழி வகுப்புக்களை - தரம் 1 - சா/த மற்றும் உ/த
தரம் 1 முதல் சா/த வரை ஆங்கிலம் கற்பித்தல்

Dilshara Perera (பெண்) - Diploma and Degree - English and literature OUSL, Certificate course in Advanced English Conducted by University of Colombo


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 1 முதல் சா/த வரை ஆங்கிலம் கற்பித்தல்
பயிற்சி வகுப்புக்களை - ஆங்கிலம், ERA, ஆங்கிலம் பேச்சுத்திறன், சுகாதார விஞ்ஞானம் மற்றும் எலெக்டியுஷன்

Kumari Seneviratne (பெண்) - Diploma in English, Diploma in Early Childhood Education, 20 years experience in international schools


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பயிற்சி வகுப்புக்களை - ஆங்கிலம், ERA, ஆங்கிலம் பேச்சுத்திறன், சுகாதார விஞ்ஞானம் மற்றும் எலெக்டியுஷன்
Institute of English - மஹரகம

நிறுவனம்: Institute of English Maharagama - English Language [Elocution, Grammar, Conversation] and English Literature classes


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Institute of English - மஹரகம
எலெக்டியுஷன் மற்றும் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை - தரம் 1 - சா/த

M.D.S. Mudalige (பெண்) - HNDE, TEYL, NVQ 4


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
எலெக்டியுஷன் மற்றும் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை - தரம் 1 - சா/த
ஆங்கிலம் பேச்சுத்திறன் - தரம் 1, 2, 3, 4

Senara Bulathsinhla (பெண்) - BA in English (Undergraduate), Diploma in English and Literature


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் பேச்சுத்திறன் - தரம் 1, 2, 3, 4
ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை - தரம் 1 to சா/த

Aruna Kaluthotage (ஆண்) - English grade 1 to O/L, British Council Courses


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை - தரம் 1 to சா/த
சிங்களத்தில் பயிற்சி வகுப்புக்களை - எடெக்சல் மற்றும் கேம்பிரிட்ஜ் சர்வதேச பள்ளி மாணவர்கள்

Anuradhi Bandara (பெண்) - BA (Eng), More than 10 years experience in teaching


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
சிங்களத்தில் பயிற்சி வகுப்புக்களை - எடெக்சல் மற்றும் கேம்பிரிட்ஜ் சர்வதேச பள்ளி மாணவர்கள்
கணினி மற்றும் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை

Sandaru Bandara (பெண்) - BSc, TKT, HND (Greenwinch, London), E. Literature (Cinec), Teacher Training (ACBT)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கணினி மற்றும் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை
First Steps - ஆங்கிலம், எலெக்டியுஷன், Edexcel ஆங்கிலம், பிரஞ்சு வகுப்புக்களை

நிறுவனம்: First Steps Language School - Our mission is to develop the foundation of English & French languages of young learners


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
First Steps - ஆங்கிலம், எலெக்டியுஷன், Edexcel ஆங்கிலம், பிரஞ்சு வகுப்புக்களை
சிங்களத்தில், ஆங்கிலம், கணிதம், சுற்றாடல் சார்ந்த செயற்பாடுகள் வகுப்புக்களை - தரம் 1, 2, 3

Chethana Kularathne (பெண்) - Diploma in Early Childhood Development Education, Diploma in Primary School Teaching


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
சிங்களத்தில், ஆங்கிலம், கணிதம், சுற்றாடல் சார்ந்த செயற்பாடுகள் வகுப்புக்களை - தரம் 1, 2, 3
சிப் செவன உயர் கல்வி நிறுவனம்

சிப் செவன உயர் கல்வி நிறுவனம் - Grade 1 to 13 all subjects


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
சிப் செவன உயர் கல்வி நிறுவனம்
பெண் ஆங்கில ஆசிரியர்

Enuri (பெண்) - An International school leaver who is currently following a diploma willing to help students those who struggle with English


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பெண் ஆங்கில ஆசிரியர்
தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை

Waruni Niranjala (பெண்) - ශාස්ත්‍රවේදී උපාධි (කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලය), පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා (කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை
IELTS, ஆங்கிலம் மொழி - Cambridge, Edexcel மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம்

Shanika Seneviratne (பெண்) - BA in English Language and English Language Teaching (OUSL), TKT (Cambridge), 7 years of experience


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
IELTS, ஆங்கிலம் மொழி - Cambridge, Edexcel மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம்
ஆங்கிலம் TUTION தரம் 1 to சா/த கேம்பிரிட்ஜ் / எடெக்சல் / உள்ளூர்

S Jayarathna (பெண்) - Students have obtained the highest marks ( A* ) during past exams


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் TUTION தரம் 1 to சா/த கேம்பிரிட்ஜ் / எடெக்சல் / உள்ளூர்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry