සිංහල |  தமிழ் |  English
chemistrychemistry
லைசியம் அகாடமி

லைசியம் அகாடமி - Provides high-quality, holistic education for Primary, Secondary, Advanced and professional-levels


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
லைசியம் அகாடமி
தனியார் மற்றும் குழு வகுப்புக்களை - எலெக்டியுஷன், ஆங்கிலம், ஆங்கிலம் பேச்சுத்திறன்

Wathsala Dilrukshi (பெண்) - Advance diploma in English, English language and literature teaching diploma


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தனியார் மற்றும் குழு வகுப்புக்களை - எலெக்டியுஷன், ஆங்கிலம், ஆங்கிலம் பேச்சுத்திறன்
English Grammar/Spoken English, Speech and Drama Classes

ஆசிரியர்: Kaushalya Fernando (பெண்‍) - TEYL, AVCM, ALCM, ATCL, AMI, IWMS Registered.
இடங்கள் ஹொரன, இலங்கை சனநாயக


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
English Grammar/Spoken English, Speech and Drama Classes

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry