வகுப்புக்களை ஐந்து பிரஞ்சு மொழி மற்றும் ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் இலக்கியம்

Gayathri (பெண்) - Bachelor of Arts University of Kelaniya - Modern Languages (French and English), Reading for Masters in Teaching in Open University.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொட்டாவை

ஆங்கிலம் இலக்கியம் மற்றும் ஆங்கிலம் மொழி வகுப்புக்களை உ/த (2022 / 23 / 24) மற்றும் சா/த (2022 / 2023) Home visiting / ஒன்லைன்

Ransika Gamage (பெண்) - BA (Hons) TESL, Diploma in English University of Colombo, Completed British Council Intermediate Level.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கொட்டாவை, தளபத்பிட்டிய

ஆங்கிலம் இலக்கியம் மற்றும் ஆங்கிலம் மொழி வகுப்புக்களை உ/த (2022 / 23 / 24) மற்றும் சா/த (2022 / 2023) Home visiting / ஒன்லைன்
ஆங்கிலம் மற்றும் பிரஞ்சு மொழி வகுப்புக்களை

Poornima Withana (பெண்) - B.A in Languages - English / French (University of Kelaniya), Trained by Cambridge Assessment International Education in UK.

ஆங்கிலம் மற்றும் பிரஞ்சு மொழி வகுப்புக்களை
ஆங்கிலம் பிரஞ்சு சிங்களத்தில் மேலைத்தேய சங்கீதம் வாழ்க்கைத் தேர்ச்சிகளும் குடியுரிமைக் கல்வியும் வரலாறு வகுப்புக்களை

Loku Gamage Gishanthi (பெண்) - ABRSM Dip.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொட்டாவை, பத்தரமுல்ல

ஆங்கிலம் பிரஞ்சு சிங்களத்தில் மேலைத்தேய சங்கீதம் வாழ்க்கைத் தேர்ச்சிகளும் குடியுரிமைக் கல்வியும் வரலாறு வகுப்புக்களை
கணினி மற்றும் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை

Sandaru Bandara (பெண்) - BSc, TKT, HND (Greenwinch, London), E. Literature (Cinec), Teacher Training (ACBT).
இடங்கள்: உடஹமுல்லை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொட்டாவை, கொழும்பு, நுகேகொடை, பன்னிப்பிட்டிய,

IELTS, Spoken English - 16 Days / School Syllabus

ESOL and SESOL Certified Facilitator conducts lessons in ,கொழும்பு and suburbs, இலங்கை சனநாயக