ප්‍රංෂ භාෂාව සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය පන්ති

Gayathri (ස්ත්‍රී) - කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ කලා උපාධිය - නවීන භාෂා (ප්‍රංශ සහ ඉංග්‍රීසි), ශ්‍රී ලංකාවේ විවෘත විශ්ව විද්‍යාලයේ ඉගැන්වීමේ ශාස්ත්‍රපති උපාධිය.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, කොට්ටාව, කොළඹ

ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති උ/පෙ (2022 / 23 / 24) සහ සා/පෙළ (2022 / 2023) නිවසට පැමිණ / ඔන්ලයින්

Ransika Gamage (ස්ත්‍රී) - BA (Hons) TESL, Diploma in English University of Colombo, Completed British Council Intermediate Level.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩවත, කොට්ටාව, තලපත්පිටිය

ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති උ/පෙ (2022 / 23 / 24) සහ සා/පෙළ (2022 / 2023) නිවසට පැමිණ / ඔන්ලයින්
ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංෂ භාෂාව භාෂාව පන්ති

Poornima Withana (ස්ත්‍රී) - B.A in Languages - English / French (University of Kelaniya), Trained by Cambridge Assessment International Education in UK.

ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංෂ භාෂාව භාෂාව පන්ති
ඉංග්‍රීසි භාෂාව, ප්‍රංෂ භාෂාව, සිංහල, අපරදිග සංගීතය, පුරවැසි අධ්‍යාපනය ඉතිහාසය පන්ති

Loku Gamage Gishanthi (ස්ත්‍රී) - ABRSM Dip.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොට්ටාව, බත්තරමුල්ල

ඉංග්‍රීසි භාෂාව, ප්‍රංෂ භාෂාව, සිංහල, අපරදිග සංගීතය, පුරවැසි අධ්‍යාපනය ඉතිහාසය පන්ති
පරිගණක සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති

Sandaru Bandara (ස්ත්‍රී) - BSc, TKT, HND (Greenwinch, London), E. Literature (Cinec), Teacher Training (ACBT).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, උඩහමුල්ල, කොට්ටාව, කොළඹ, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය

IELTS, Spoken English - 16 Days / School Syllabus

ESOL and SESOL Certified Facilitator conducts lessons in කොළඹ and suburbs, ශ්‍රී ලංකාව