உள்ளூர் மற்றும் Cambridge (4 to சா/த) பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம், IELTS

Sanjaya Jayalath (ஆண்) - BA (Humanities), DETE (Colombo), Dip. in English (UK), TKT (Cambridge), IELTS Lecturer at ANC, International Speech Trainer.
இடங்கள்: ஏகல, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடன

உள்ளூர் மற்றும் Cambridge (4 to சா/த) பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம், IELTS
விஞ்ஞானம், கணிதம், ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை

Yolande Yvvone (பெண்) - Bachelor of science degree, Diploma in teaching science at Lyceum Academy, Following Master Degree in Kelaniya University.

கணிதம், ஆங்கிலம் மொழி, ஆங்கிலம் இலக்கியம் மற்றும் சட்டம் பயிற்சி - Cambridge மற்றும் Edexcel பாடத்திட்டம்

Hirushi Karunananda (பெண்) - Obtained bachelors from University of Wolverhampton, UK, Pursuing my Masters from Edith Cowan University, Australia.