இரசாயனவியல் Practicals மற்றும் கோட்பாடுகள் மற்றும் மீட்டல் ஐந்து all மாணவர்கள்

Decima Jayawardhana (பெண்) - BSc in Applied Sciences, BIT, SCJP.
இடங்கள்: கடவத்த, கட்டுநாயக்க, கந்தானை, கம்பஹ, களனி, கிரிபத்கொட, குரன, கொழும்பு, சேதுவை, ஜ-ஏல, நேகோம்போ, மவரமாண்டிய, மஹாபாகே, மாகொல

இரசாயனவியல்  Practicals மற்றும் கோட்பாடுகள் மற்றும் மீட்டல் ஐந்து all மாணவர்கள்
பௌதீகவியல் Practicals மற்றும் கோட்பாடுகள் மற்றும் மீட்டல் ஐந்து all மாணவர்கள்

Decima Jayawardhana (பெண்) - BSc in Applied Sciences, BIT, SCJP.
இடங்கள்: கடவத்த, கட்டுநாயக்க, கந்தானை, கம்பஹ, களனி, கிரிபத்கொட, குரன, கொழும்பு 1-15, சேதுவை, ஜ-ஏல, நேகோம்போ, மவரமாண்டிய, மஹாபாகே

பௌதீகவியல் Practicals மற்றும் கோட்பாடுகள் மற்றும் மீட்டல் ஐந்து all மாணவர்கள்
தகவல் தொடர்பாடல் மற்றும் கணிதம் வகுப்புகள்

Rasika Weeraman (ஆண்) - BSc Special(Hons) in Computer Systems and Networking, ICT Adviser.
இடங்கள்: கம்பஹ, கொழும்பு, நேகோம்போ

Cambridge கணினி விஞ்ஞானம் / IT தரம் 8, 9, 10 மற்றும் AS/A2

Dhanushka nilanka (ஆண்) - B.CA [University of Bangalore India]..
இடங்கள்: கம்பஹ, ராகமை

Edexcel Local and Cambridge - Computer Studies - தரம் 3 - A/L

M. Subashi (பெண்) - BSc. special honors in IT (SLIIT), 6 years of teaching experience (IT).
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கம்பஹ, களனி, மிரிஸ்வத்தை

IDM Nations Campus கம்பஹ (IDM Certificate, Diploma, HND)

We are a pioneering higher education institute in Sri Lanka, rooted our services in the year of 1981.
இடங்கள்: கம்பஹ

IDM Nations Campus கம்பஹ (IDM Certificate, Diploma, HND)
கணினி விஞ்ஞானம் / தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் பயிற்சி ஐந்து Cambridge / Edexcel / உள்ளூர் Stream

Bandula Gamini (ஆண்) - Over 18 years experience in teaching Computer science / ICT.
இடங்கள்: கடவத்த, கந்தானை, கனேமுல்லை, கம்பஹ, கலகெடிஹென, களனி, கிரிபத்கொட, கிரில்லவல, நைவாள, பாலும்மஹர, மகார, யக்க

கணினி விஞ்ஞானம் / தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் பயிற்சி ஐந்து Cambridge / Edexcel / உள்ளூர் Stream
ICT Teacher

ஆசிரியர்: Anil Upendra (ஆண்‍) - BSc IT, MA(Edu), SLTS.
Visits: கம்பஹ, கனேமுல்லை, கடவத்த, கிரிபத்கொட

கணிதம் மற்றும் தகவல் தொடர்பாடல் Classes

Dinesh Kotalawala (ஆண்) - Graduated from reputed universities with teaching experience over 10 years.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கம்பஹ, கொழும்பு, கம்பஹ

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்