இரசாயனவியல் Practicals மற்றும் கோட்பாடுகள் மற்றும் மீட்டல் ஐந்து all மாணவர்கள்

Decima Jayawardhana (பெண்) - BSc in Applied Sciences, BIT, SCJP.
இடங்கள்: கடவத்த, கட்டுநாயக்க, கந்தானை, கம்பஹ, களனி, கிரிபத்கொட, குரன, கொழும்பு, சேதுவை, ஜ-ஏல, நேகோம்போ, மவரமாண்டிய, மஹாபாகே, மாகொல

இரசாயனவியல் Practicals மற்றும் கோட்பாடுகள் மற்றும் மீட்டல் ஐந்து all மாணவர்கள்
பௌதீகவியல் Practicals மற்றும் கோட்பாடுகள் மற்றும் மீட்டல் ஐந்து all மாணவர்கள்

Decima Jayawardhana (பெண்) - BSc in Applied Sciences, BIT, SCJP.
இடங்கள்: கடவத்த, கட்டுநாயக்க, கந்தானை, கம்பஹ, களனி, கிரிபத்கொட, குரன, கொழும்பு 1-15, சேதுவை, ஜ-ஏல, நேகோம்போ, மவரமாண்டிய, மஹாபாகே

பௌதீகவியல் Practicals மற்றும் கோட்பாடுகள் மற்றும் மீட்டல் ஐந்து all மாணவர்கள்
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் தரம் 6 to தரம் 9 மற்றும் சா/த

Sampath Withanaarachchi (ஆண்) - B.Sc in Management and Information Technology, !0 years IT Management experience.
இடங்கள்: ஏகல, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கட்டுநாயக்க, கனேமுல்லை, கம்பஹ

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் தரம் 6 to தரம் 11 மற்றும் உள்ளூர் லண்டன் சா/த

Amila Jayathissa (ஆண்) - BSc (Hons) in Management Information Technology [National University of Ireland], Higher Dip in Computer Based Information Systems.
இடங்கள்: கடவத்த, கம்பஹ, கிரிந்தவெல, நிட்

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் தரம் 6 to தரம் 11 மற்றும் உள்ளூர் லண்டன் சா/த
தகவல் தொடர்பாடல் மற்றும் கணிதம் வகுப்புகள்

Rasika Weeraman (ஆண்) - BSc Special(Hons) in Computer Systems and Networking, ICT Adviser.
இடங்கள்: கம்பஹ, கொழும்பு, நேகோம்போ

Cambridge கணினி விஞ்ஞானம் / IT தரம் 8, 9, 10 மற்றும் AS/A2

Dhanushka nilanka (ஆண்) - B.CA [University of Bangalore India]..
இடங்கள்: கம்பஹ, ராகமை

IDM Nations Campus கம்பஹ (IDM Certificate, Diploma, HND)

We are a pioneering higher education institute in Sri Lanka, rooted our services in the year of 1981.
இடங்கள்: கம்பஹ

IDM Nations Campus கம்பஹ (IDM Certificate, Diploma, HND)
ICT Teacher

ஆசிரியர்: Anil Upendra (ஆண்‍) - BSc IT, MA(Edu), SLTS.
Visits: கம்பஹ, கனேமுல்லை, கடவத்த, கிரிபத்கொட

கணிதம் மற்றும் தகவல் தொடர்பாடல் Classes

Dinesh Kotalawala (ஆண்) - Graduated from reputed universities with teaching experience over 10 years.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கம்பஹ, கொழும்பு, கம்பஹ