රසායන විද්‍යාව ප්‍රායෝගික, සිද්ධාන්ත සහ පුණරීක්ෂන පන්ති සියලු සිසුන් සඳහා

Decima Jayawardhana (ස්ත්‍රී) - BSc in Applied Sciences, BIT, SCJP.
ස්ථානයන්: කටුනායක, කඩවත, කඳාන, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කුරණ, කොළඹ, ගම්පහ, ජා-ඇල, මබෝදලේ, මහබාගේ, මාකොළ, මාවරමන්ඩිය, මීගමුව, යක්කල

රසායන විද්‍යාව ප්‍රායෝගික, සිද්ධාන්ත සහ පුණරීක්ෂන පන්ති සියලු සිසුන් සඳහා
භෞතික විද්‍යාව ප්‍රායෝගික, සිද්ධාන්ත සහ පුණරීක්ෂන පන්ති සියලු සිසුන් සඳහා

Decima Jayawardhana (ස්ත්‍රී) - BSc in Applied Sciences, BIT, SCJP.
ස්ථානයන්: කටුනායක, කඩවත, කඳාන, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කුරණ, කොළඹ 1-15, ගම්පහ, ජා-ඇල, මහබාගේ, මාකොළ, මාබෝලේ, මාවරමන්ඩිය, මීගමුව

භෞතික විද්‍යාව ප්‍රායෝගික, සිද්ධාන්ත සහ පුණරීක්ෂන පන්ති සියලු සිසුන් සඳහා
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ශ්‍රේණිය 6 සිට ශ්‍රේණිය 9 සහ සා/පෙළ

Sampath Withanaarachchi (පුරුෂ) - B.Sc in Management and Information Technology, !0 years IT Management experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඒකල, කටුනායක, කඩවත, ගනේමුල්ල, ගම්පහ

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ශ්‍රේණිය 6 සිට ශ්‍රේණිය 11 සහ දේශීය ලන්ඩන් සා/පෙළ

Amila Jayathissa (පුරුෂ) - BSc (Hons) in Management Information Technology [National University of Ireland], Higher Dip in Computer Based Information Systems.
ස්ථානයන්: කඩවත, කිරිඳිවැල, ගම්පහ, නිට්

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ශ්‍රේණිය 6 සිට ශ්‍රේණිය 11 සහ දේශීය ලන්ඩන් සා/පෙළ
තොරතුරු තාක්ෂණය සහ ගණිතය පන්ති

Rasika Weeraman (පුරුෂ) - BSc Special(Hons) in Computer Systems and Networking, ICT Adviser.
ස්ථානයන්: කොළඹ, ගම්පහ, මීගමුව

කේම්බ්‍රිජ් පරිගණක විද්‍යාව / IT ශ්‍රේණිය 8, 9, 10 සහ AS/A2

Dhanushka nilanka (පුරුෂ) - B.CA [University of Bangalore India]..
ස්ථානයන්: ගම්පහ, රාගම

IDM Nations Campus ගම්පහ (IDM Certificate, Diploma, HND)

At IDM Nations Campus our inspirational academics, cutting edge courses, outstanding facilities and extensive partner network means that we offer exceptional opportunities to learn from the best.

IDM Nations Campus ගම්පහ (IDM Certificate, Diploma, HND)
ICT Teacher

උපදේශක: Anil Upendra (පුරුෂ‍) - BSc IT, MA(Edu), SLTS.
ස්ථාන: ගම්පහ, ගනේමුල්ල, කඩවත, කිරිබත්ගොඩ

ගණිතය සහ තොරතුරු තාක්ෂණය පන්ති

Dinesh Kotalawala (පුරුෂ) - Graduated from reputed universities with teaching experience over 10 years.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, ගම්පහ