தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் தரம் 6 to தரம் 9 மற்றும் சா/த

Sampath Withanaarachchi (ஆண்) - B.Sc in Management and Information Technology, !0 years IT Management experience.
இடங்கள்: ஏகல, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கட்டுநாயக்க, கனேமுல்லை, கம்பஹ

கணினி வகுப்புக்களை Home Visit / குழு வகுப்புக்களை

Indika (ஆண்) - Diploma and Advanced Diploma in Computer Based Accounting at University Of Sri Jayawardenepura.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கனேமுல்லை, கம்பஹ, கிரிபத்கொட, நிட்டம்புவ, பியக

கணினி வகுப்புக்களை Home Visit / குழு வகுப்புக்களை
Excel, Advanced Excel Classes

ஆசிரியர்: Ananda Godage Anupaseela (ஆண்‍) - Home visited Excel, Advanced Excel Classes conducted by an experienced lecturer