සිංහල |  தமிழ் |  English
chemistrychemistry
Jayasekera Management Centre - JMC

நிறுவனம்: JMC was launched in 1972 with the sole and whole objective of reaching and maintaining the highest levels in the professional education sector.


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Jayasekera Management Centre - JMC
Java Institute for Advanced Technology - JIAT

நிறுவனம்: Java Institute for Advanced Technology - A leading research-based higher education institute in Sri Lanka


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Java Institute for Advanced Technology - JIAT
நெட்வொர்க்கிங்

நிறுவனம்: WinSYS Networks - Classes conducted by a tutor with over 19 years of experience


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
நெட்வொர்க்கிங்
ACHE - American College of Higher Education

American College of Higher Education was established in 1995.
இடங்கள் Dehiwela, கண்டி, காலி, நேகோம்போ, மாத்தறை, குருணாகல்


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ACHE - American College of Higher Education

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry