සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
Jayasekera Management Centre - JMC

நிறுவனம்: JMC was launched in 1972 with the sole and whole objective of reaching and maintaining the highest levels in the professional education sector.


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Jayasekera Management Centre - JMC
Individual / Group Classes / Workshop - சேதுவை

Gayana Piyasena (பெண்) - Master of Science in Computer Science [University of Peradeniya]. PGDE and B.Sc. [OUSL], Over 12 years experience.
இடங்கள்: சேதுவை, நேகோம்போ


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Individual / Group Classes / Workshop - சேதுவை
ACHE - American College of Higher Education

American College of Higher Education was established in 1995.
இடங்கள் Dehiwela, கண்டி, காலி, நேகோம்போ, மாத்தறை, குருணாகல்


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ACHE - American College of Higher Education

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry