සිංහල |  தமிழ் |  English
Institute of Future MindsInstitute of Future Minds
தொழில்முறை ஆங்கிலம் - வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் மருத்துவர்களிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள்

நிறுவனம்: Queen's Academy - A Higher Education Firm specializing in advancing English Language skills and overall communication skills


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தொழில்முறை ஆங்கிலம் - வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் மருத்துவர்களிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள்
IELTS, OET, PTE, UKVI, LIFE SKILLS, Duolingo வகுப்புக்களை

British Council Test Registration Center, Authorised Trained IELTS OET Premium provider.
Colombo 6


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
IELTS, OET, PTE, UKVI, LIFE SKILLS, Duolingo வகுப்புக்களை

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry