සිංහල |  தமிழ் |  English
Institute of Future MindsInstitute of Future Minds
கணக்கியல் மற்றும் பொருளியல் வகுப்புக்களை

Academically and Professionally qualified teacher.
இடங்கள்: கிரிபத்கொட, கொழும்பு, பாணந்துறை, பிலியந்தலை, மஹரகம, வாட்டல


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கணக்கியல் மற்றும் பொருளியல் வகுப்புக்களை

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry