සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
உ/த கணக்கியல் (உள்ளூர், லண்டன்)

Lakshitha Rukmal Attygala (ஆண்) - BSC Mgt (sp), MBA, LI CA, PGDC and 20 year teaching experience and University visiting Lecturer


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உ/த கணக்கியல் (உள்ளூர், லண்டன்)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry