සිංහල |  தமிழ் |  English
Institute of Future MindsInstitute of Future Minds
CIMA / கணிதம் பௌதீகவியல் வர்த்தகக் கல்வி - OL (கேம்பிரிட்ஜ், Ed-excel, உள்ளூர்) / கணிதம் - உள்ளூர் AL

Amaya Kodithuwakku (பெண்) - ACIMA passed finalist and a Bachelor of Science graduate, Completed corporate level of ICASL, A MBA holder


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
CIMA / கணிதம் பௌதீகவியல் வர்த்தகக் கல்வி - OL (கேம்பிரிட்ஜ், Ed-excel, உள்ளூர்) / கணிதம் - உள்ளூர் AL

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry