සිංහල |  தமிழ் |  English
உள்ளூர் உ/த மற்றும் சா/த, சர்வதேச உ/த மற்றும் சா/த, CIMA (UK), ACCA (UK), CMA. CASL, AAT

Olives Academy (ஆண்) - BSc (Hons) in Applied Accounting & Finance - Spain, CIMA (UK), MBA in Corporate Finance - University of Wales


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உள்ளூர் உ/த மற்றும் சா/த, சர்வதேச உ/த மற்றும் சா/த, CIMA (UK), ACCA (UK), CMA. CASL, AAT
கணக்கியல் மற்றும் பொருளியல் வகுப்புக்களை

Academically and Professionally qualified teacher.
இடங்கள்: கிரிபத்கொட, கொழும்பு, பாணந்துறை, பிலியந்தலை, மஹரகம, வாட்டல


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கணக்கியல் மற்றும் பொருளியல் வகுப்புக்களை
Regent Institute for Higher Studies - மிரிஸ்வத்தை, கம்பஹ

Regent Institute for Higher Studies (RIHS) offers academic programmes in Management, Information Technology and Vocational Studies.
இடங்கள்: கம்பஹ


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Regent Institute for Higher Studies - மிரிஸ்வத்தை, கம்பஹ
CIMA / கணிதம் பௌதீகவியல் வர்த்தகக் கல்வி - OL (கேம்பிரிட்ஜ், Ed-excel, உள்ளூர்) / கணிதம் - உள்ளூர் AL

Amaya Kodithuwakku (பெண்) - ACIMA passed finalist and a Bachelor of Science graduate, Completed corporate level of ICASL, A MBA holder


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
CIMA / கணிதம் பௌதீகவியல் வர்த்தகக் கல்வி - OL (கேம்பிரிட்ஜ், Ed-excel, உள்ளூர்) / கணிதம் - உள்ளூர் AL
உ/த கணக்கியல் (உள்ளூர், லண்டன்)

Lakshitha Rukmal Attygala (ஆண்) - BSC Mgt (sp), MBA, LI CA, PGDC and 20 year teaching experience and University visiting Lecturer


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உ/த கணக்கியல் (உள்ளூர், லண்டன்)
CIMA Certificate Level - நேகோம்போ

BCI Campus - Be Professionally Qualified with BCI Academy of Professional Studies - Registered CIMA Tuition Provider in Negombo


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
CIMA Certificate Level - நேகோம்போ

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry