සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
உள்ளூர் உ/த மற்றும் சா/த, சர்வதேச உ/த மற்றும் சா/த, CIMA (UK), ACCA (UK), CMA. CASL, AAT

Olives Academy (ஆண்) - BSc (Hons) in Applied Accounting & Finance - Spain, CIMA (UK), MBA in Corporate Finance - University of Wales


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உள்ளூர் உ/த மற்றும் சா/த, சர்வதேச உ/த மற்றும் சா/த, CIMA (UK), ACCA (UK), CMA. CASL, AAT
தனியார் மற்றும் குழு வகுப்புக்களை - தொழில்முறை பாடநெறிகள் சா/த, உ/த, ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தி

நிறுவனம்: Ramford Institute of Business Management - A professional educational institute providing tuition & other education related services


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தனியார் மற்றும் குழு வகுப்புக்களை - தொழில்முறை பாடநெறிகள் சா/த, உ/த, ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தி
கணக்கியல் மற்றும் பொருளியல் வகுப்புக்களை

Academically and Professionally qualified teacher.
இடங்கள்: கிரிபத்கொட, கொழும்பு, பாணந்துறை, பிலியந்தலை, மஹரகம, வாட்டல


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கணக்கியல் மற்றும் பொருளியல் வகுப்புக்களை
தனியார் மற்றும் குழு வகுப்புக்களை - ACCA, CIMA, CA, Banking, லண்டன் / உள்ளூர் OL மற்றும் AL

Rehan (ஆண்) - Fellow Member of Chartered Institute of Management Accountants - FCMA, Chartered Global Management Accountant - CGMA


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தனியார் மற்றும் குழு வகுப்புக்களை - ACCA, CIMA, CA, Banking, லண்டன் / உள்ளூர் OL மற்றும் AL
உ/த கணக்கியல் (உள்ளூர், லண்டன்)

Lakshitha Rukmal Attygala (ஆண்) - BSC Mgt (sp), MBA, LI CA, PGDC and 20 year teaching experience and University visiting Lecturer


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உ/த கணக்கியல் (உள்ளூர், லண்டன்)
கணக்கியல், வர்த்தகக் கல்வி, பொருளியல், கணிதம் - Edexcel, Cambridge, ACCA, AAT, உ/த, சா/த, CIMA

ACCA, AAT AL. OL, CMA OL ABE, degree by panel including expert who helped many students to get A, B, C passes


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கணக்கியல், வர்த்தகக் கல்வி, பொருளியல், கணிதம் - Edexcel, Cambridge, ACCA, AAT, உ/த, சா/த, CIMA
CIMA / கணிதம் பௌதீகவியல் வர்த்தகக் கல்வி - OL (கேம்பிரிட்ஜ், Ed-excel, உள்ளூர்) / கணிதம் - உள்ளூர் AL

Amaya Kodithuwakku (பெண்) - ACIMA passed finalist and a Bachelor of Science graduate, Completed corporate level of ICASL, A MBA holder


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
CIMA / கணிதம் பௌதீகவியல் வர்த்தகக் கல்வி - OL (கேம்பிரிட்ஜ், Ed-excel, உள்ளூர்) / கணிதம் - உள்ளூர் AL

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry