සිංහල |  தமிழ் |  English
chemistrychemistry
Achievers Lanka Business School - கொழும்பு

Achievers is truly the place where “the good becomes great”. Explore the limitless opportunities available at Achievers.
இடங்கள்: கொழும்பு 04


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Achievers Lanka Business School - கொழும்பு
தனியார் மற்றும் குழு வகுப்புக்களை - தொழில்முறை பாடநெறிகள் சா/த, உ/த, ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தி

நிறுவனம்: Ramford Institute of Business Management - A professional educational institute providing tuition & other education related services


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தனியார் மற்றும் குழு வகுப்புக்களை - தொழில்முறை பாடநெறிகள் சா/த, உ/த, ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தி
தனியார் மற்றும் குழு வகுப்புக்களை - ACCA, CIMA, CA, Banking, லண்டன் / உள்ளூர் OL மற்றும் AL

Rehan (ஆண்) - Fellow Member of Chartered Institute of Management Accountants - FCMA, Chartered Global Management Accountant - CGMA


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தனியார் மற்றும் குழு வகுப்புக்களை - ACCA, CIMA, CA, Banking, லண்டன் / உள்ளூர் OL மற்றும் AL
CIMA, CGMA Finance Leadership Program - A perfect pathway to qualify in CIMA

நிறுவனம்: Imperial College of Business Studies - A perfect pathway to qualify in CIMA


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
CIMA, CGMA Finance Leadership Program - A perfect pathway to qualify in CIMA
Knowledge Base Business Studies [KBBS] Campus

Knowledge Base Business Studies Offers comprehensive courses for Professionals and Academics.
இடங்கள்: கொழும்பு 06, தேஹிவல


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Knowledge Base Business Studies [KBBS] Campus
Imperial College of Business Studies

நிறுவனம்: ICBS provides a concrete academic and professional support to take up CIMA, ACCA or Bachelor’s examinations confidently


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Imperial College of Business Studies

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry