සිංහල |  தமிழ் |  English
UTS College Sri Lanka - கொழும்பு 3

University of Technology Sydney - Sri Lanka - UTS College programs are offered in 8 countries around the world.
இடங்கள்: கொழும்பு 3


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
UTS College Sri Lanka - கொழும்பு 3
Nawaloka College of Higher Studies - கொழும்பு 03

At NCHS, our focus is on delivering excellence in education with the highest international standards.
இடங்கள் ,கொழும்பு 3


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Nawaloka College of Higher Studies - கொழும்பு 03
European Nations Campus - கொழும்பு

நிறுவனம்: European Nations Campus - ENC works in partnership with the European Universities & Colleges to offer Undergraduate and Postgraduate European degree courses


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
European Nations Campus - கொழும்பு
BCAS வளாகம்

BCAS Campus - Offers courses at different levels in collaboration with globally recognized universities and qualifications awarding bodies.
இடங்கள்: கண்டி, கல்கிசை, கல்முனை, கொழும்பு 06, யாழ்ப்பாணம


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
BCAS வளாகம்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry